MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


10.08.2019 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Hazine ve Maliye Bakanlığından:
 
VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
(10 Ağustos 2019 tarih ve 30858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Sözlü sınav, Vergi Müfettiş Yardımcısının;
a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların (%50),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün (%10),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun (%10),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının (%10),
d) Genel yetenek ve genel kültürünün (%10),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının (%10),
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.”        
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Yeterlik sözlü sınavına girme hakkı
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 33 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre yazılı sınavdan başarılı sayılanlar bu yazılı sınav notu geçerli olmak üzere, performans değerlendirmesine tabi tutulmaksızın Başkanlık tarafından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden birinci yeterlik sözlü sınavına çağrılırlar.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.