MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


30.05.2019 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
 
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
(30 Mayıs 2019 tarih ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son bir yapı” ibaresi “Bakanlıkça esasları belirlenen son iş” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “otuz işgünü” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Hizmet bedeli oranlarına ve buna bağlı olarak tespit edilecek yapı denetimi hizmet bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar dahilinde hareket edilir.
a) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları aşağıdaki tabloya uygun şekilde alınacaktır.
Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli
Yapının Bitirilmesi İçin
Öngörülen Süre
Hizmet Bedeli Oranı (%)
1 yıl
1.43
2 yıl
1.50
3 yıl
1,58
4 yıl
1.65
5 yıl
1.74
b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı takdirde uzayan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede öngörülen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranları %5 azaltılarak ödenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.